14 czerwca 2024

KONKURS na FACEBOOK’u. Regulamin.

Z przyjemnością ogłaszamy nasz najnowszy konkurs: "Pokaż swoją miłość do PHARM FOOT"!
Konkurs dostępny jest na naszym profilu FACEBOOK i trwać będzie do 20.06.2024r., do godz. 23:59.

ZADANIE KONKURSOWE

Chcemy zobaczyć, jak bardzo kochacie nasze produkty! Wasze zadanie konkursowe jest proste. Odwiedźcie profil marki na FACEBOOK'u i pod postem o konkursie - pokażcie nam zdjęcie w komentarzu, które najlepiej wyrazi Waszą miłość do PHARM FOOT. Możecie zaprezentować swoją kolekcję produktów, uchwycić moment z codziennej pielęgnacji, czy też przedstawić kreatywne ujęcie z naszymi kosmetykami – liczymy na Waszą kreatywność!

NAGRODY

Dla autorów najciekawszych i najbardziej kreatywnych zdjęć mamy wyjątkową nagrodę – bilety wstępu na nasz ekskluzywny pokaz! To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć nasze najnowsze produkty i ich zastosowanie w akcji.

Nie zwlekajcie! Macie czas do 20.06.2024, godz. 23:59, aby wziąć udział w konkursie i pokazać swoją miłość do PHARM FOOT.
To Wasza szansa, aby zdobyć bilety wstępu na fantastyczny pokaz szkoleniowy w Nowym Tomyślu!

Zapraszamy do wzięcia udziału! Czekamy na Twoje zdjęcie! 

------------------------------

REGULAMIN KONKURSU

„ Pokaż swoją miłość do PHARM FOOT!„

§1

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą KONKURS zwanego dalej Konkursem jest VYNN GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczej Górze, 05-506, ul. Żwirowa 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583693, NIP: 1231305415, REGON: 362887681, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, zwana dalej Organizatorem.

§2

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.06.2024 i będzie trwać do dnia 20.06.2024 do godz. 23:59.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

§3

Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły, co najmniej 18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu jest nazywany dalej Uczestnikiem.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta na serwisie społecznościowym, na którym Organizator posiada swoje konto, tj.
  Facebook - https://www.facebook.com/PHARMFOOT
 4. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
  a) Opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym na profilu FACRBOOK zdjęcia wyrażającego „ swoją miłość do Pharm Foot”
  b) Liczy się kreatywność.
 5. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych wraz z akceptacją Regulaminu, przed rozpoczęciem Konkursu. Powyższa zgoda obejmuje: zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z Konkursem, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 8. Uczestnik oświadcza również, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej Pracy umożliwiające jej publikację oraz, że wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Pracy do celów Konkursu. Laureaci przekazują Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do przekazywanej Pracy.
 9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na potrzeby Organizatora bez wynagrodzenia w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania Prac zgłoszonych w Konkursie, odpowiedniego ich opracowania, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także decydowania o publicznym udostępnieniu Pracy zgłoszonej w Konkursie oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub ich następców prawnych przysługujących Uczestnikowi do Prac zgłoszonych w Konkursie autorskich praw osobistych.
 11. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz ich następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że prawa do Prac zgłoszonych w Konkursie przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień były obciążone, lub Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie prawa osobiste do zgłoszonej Pracy.
 12. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na publikację w mediach, opublikowanie w materiałach drukowanych przez Organizatora, komunikatach prasowych, następujących danych, podanych przez Uczestnika: imię, nazwisko oraz nick (pseudonim) jeśli Uczestnik posiada takowy na serwisie społecznościowym.
 13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społeczności, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

§4

Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje komisja Konkursu oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.
 2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu prac, które:
  a) nie są związane z konkursem
  b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem
  c) nie spełniają wszystkich warunków konkursu.
 3. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Laureata Konkursu.

§5

Nagrody

 1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:
  I- miejsce pierwsze – jeden bilet wstępu na Pokaz szkoleniowy odbywający się w NOWYM TOMYŚLU dnia 24.06.2024
  II- miejsce pierwsze – jeden bilet wstępu na Pokaz szkoleniowy odbywający się w NOWYM TOMYŚLU dnia 24.06.2024
  III- miejsce pierwsze – jeden bilet wstępu na Pokaz szkoleniowy odbywający się w NOWYM TOMYŚLU dnia 24.06.2024
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody.
 3. Każdy z Uczestników w konkursie może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§6

Wręczenie nagrody

 1. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na Instatstory oficjalnego profilu marki PHARM FOOT – Instagram https://www.instagram.com/pharmfoot/ , Facebook - https://www.facebook.com/PHARMFOOT w dniu 21.06.2024. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi poprzez wiadomość prywatną Facebooku, możliwe najszybciej danych (imię, nazwisko, adres, telefon) niezbędnych do dostarczenia nagrody. Brak przesłania danych Organizator dostarczy nagrody za pośrednictwem wysyłki drogą elektroniczna (na podany adres  zaproszenia na w/w pokaz).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) nieodebranie Nagrody przez Laureata
  b) podanie przez Laureata błędnych danych niezbędnych do odebrania nagrody.
 3. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.
 4. Dostarczenie nagrody możliwe jest wyłącznie na terenie Polski.

§7

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§8

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w §7 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
  b) prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, a także gdy godzą w jego wizerunek.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o niższej wartości, iż pierwotnie przyrzeczona.
 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

§9

Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników Konkursu dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, adres: ul. Żwirowa 18, 05-506 Wilcza Góra, email: pharmfoot@pharmfoot.com, tel. +48 733 777 776.

 3. I. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Konkursu, którego Uczestnik Konkursu jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała przystąpienie do konkursu;
  II. Uczestnik Konkursu posiada prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

   III. Administrator będzie od Uczestnika Konkursu pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
   IV. Dane udostępnione przez Uczestnika Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem: Organizatora, współpracowników świadczących usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Uczestnika Konkursu, współpracowników w zakresie IT oraz dostawców usług Administratora (w tym dostawców usług mailowych, a także usług pocztowych lub kurierskich tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionych produktów) oraz urzędu państwowego działającego na podstawie przepisów prawa,
   V. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;
   VI. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
   VII. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji niniejszego Konkursu, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Konkursu;
   VIII. Uczestnik Konkursu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§10

Podatek dochodowy

 1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwana dalej "ustawą o pdof".
 2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu będących towarami i nieodpłatnymi świadczeniami nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
 4. W odniesieniu do Nagród, których przyznanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, Uczestnicy, którzy zostaną nagrodzenia w Konkursie, otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowe nagrody pieniężne nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przeznaczone przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku od Nagrody, w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej, na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.

§11

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub zaistnienia uchybienia.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

§12

Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje w serwisie społecznościowym Facebook – na oficjalnym profilu PHARM FOOT - https://www.facebook.com/PHARMFOOT .
  Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie w serwisie społecznościowym Facebook– na oficjalnym profilu PHARM FOOT - https://www.facebook.com/PHARMFOOThttps://www.instagram.com/pharmfoot/, a także w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizator i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.

Czytaj pozostałe